ᑭᒋᔭᐦᐊ ᑲᒪᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐃᐧᐨ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᐣ ᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᐃᐃᒪ ᐃᐧᑫᐧᑐᐣᐠ

Create: 12/01/2015 - 19:24

ᐃᔭᐱᒪᑐᐠ ᑲᐅᒋᐨ ᒪᓂ ᒐᑲᐱ ᐅᑭᐃᐧᑕᐣ ᐊᔕ ᒋᑭᑭᐱᑎᓂᑲᑌᑭᐸᐣ ᑭᒋᔭᐦᐊ ᑲᒪᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐃᐧᐨ ᐁᐦᐊᐠ ᐃᐧᑫᐧᑐᐣᐠ ᔑᒪᑲᓂᔑᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᐸᑭᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧᓂ ᑭᒋᔭᐦᐊ ᑲᒪᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐃᐧᐨ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᐣ᙮
“ᑭᐡᐱᐣ ᐁᐊᐧᐸᑫᔭᐣ ᑫᑯᐣ ᐁᐃᓇᑲᒥᑲᐠ ᓇᐣᑕ ᐃᑭᑐᐣ,” ᐃᑭᑐ ᒐᑲᐱ ᐅᐅᐁᐧᓂ ᑲᑭᐃᓂᐁᐧᑐᐨ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᓂ᙮ “ᑲᐧᓂᐣ ᔕᑫᐧᓂᒧᐣ᙮”
ᒐᑲᐱ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᑫᐧᑐᐣᐠ ᔑᒪᑲᓂᐡ ᑕᔭᐣ ᒪᐠᓫᐊᓫᐃᐣ ᐅᑭᐸᑭᑎᓇᓇᐊᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᐣ ᒥᑲᐧᐨ ᓂᐃᐧᔕᐨ ᓂᑭᐱᓯᑦ ᑲᐃᓇᑭᔑᐨ ᐁᐃᐧᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᑕᑲᐧᐠ ᐅᐅᐃᐧ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐱᑯ ᒍᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯᐠ᙮
“ᑭᐡᐱᐣ ᐁᑕ ᔑᒪᑲᓂᐡ ᐅᐅᐁᐧᓂ ᑲᓄᑕᐠ ᑲᐧᓂᐣ ᐊᑯ ᒥᔑᐣ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒋᐃᐧᓇᑐᑕᒧᐊᐧᐨ,” ᒐᑲᐱ ᐃᑭᑐ᙮ “ᐁᑲᐧᐃᐧᐣ ᑭᐡᐱᐣ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑯᑕᐠ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᐅᐁᐧᓂ ᐊᓂᒧᑕᐠ ᑫᒋᓇᐨ ᐸᑲᐣ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᐅᑲᓇᑐᑕᑯᐊᐧᐣ,”
ᑕᐣᑕᐢᑐᐣ ᐅᒐᑲᑌᐱᒋᑫᐠ ᐅᐅᐁᐧᓂ ᑲᑭᐅᔑᑐᐊᐧᐨ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᓂᓂ ᐁᑲᐧ ᒥᑕᓴᐧ ᐁᔭᑎᓭᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᒧᒪᑲᐣ ᐁᑲᐧ ᓂᔭᓄᓇᐧ ᐁᔭᑎᓭᐠ ᐁᐧᒥᑎᑯᔑᒪᑲᐣ᙮ ᑭᒋᔭᐦᐊ ᐊᒋᒧᐃᐧᐯᐸᓄᐣ ᑲᔭ ᐅᒪᐡᑭᑯᒪᑲᐣ ᒥᓇ ᐊᓂᔑᓂᓂᒧᒪᑲᐣ ᒥᓇ ᐊᓂᔑᓇᐯᒧᒪᑲᐣ ᐁᑲᐧ ᐁᐧᒥᑎᑯᔑᒪᑲᐣ᙮
“ᓯᔭᑫᐣ ᒪᐃᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧᓂ ᑭᒋᔭᐦᐊᐠ ᐅᑲᐅᑎᓯᑯᓇᐊᐧ ᐁᐧᐡᑲᐨ ᐅᑕ ᑲᐅᑕᑎᓯᐊᐧᐨ” ᒐᑲᐱ ᐃᑭᑐ᙮ “ᒪᐊᐧᐨ ᐅᔕ ᑲᐧᔭᐠ ᓂᐃᐧᐃᔑᑲᓇᐊᐧᐸᒪᐠ ᑭᒋᔭᐦᐊᐠ᙮ ᐊᒥᐅᔕ ᐅᐅᒪ ᑲᐅᒋᐊᔭᔭᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐁᐧᐡᑲᐨ ᑲᐅᑕᑎᓯᐊᐧᐨ᙮ ᑲᑭᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐃᐧᐣ ᑭᒥᓂᑯᒥᐣ ᓄᑭᑦ ᑲᐊᔭᔭᐠ ᑲᑭᔑᑲᐠ ᒥᓇ ᐱᑯ ᑭᒥᓂᑯᒥᐣ ᑭᐃᔑᐱᒪᑎᓯᔭᐠ ᓄᑭᑦ ᑲᑭᔑᑲᐠ”
ᒪᐠᓫᐊᓫᐃᐣ ᐃᑭᑐ ᐯᔑᐠ ᑭᒋᔭᐦᐊ ᒪᒪᐤ ᓂᐃᐧᐣ ᐁᑕᓯᐊᐧᐨ ᑭᒋᔭᐦᐊᐠ ᐅᒋᒪᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐃᐧ ᒥᑲᐧᐨ ᐱᑯ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᑲᐱᒧᓴᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᐱᒪᑎᓱᓂᐊᐧ᙮
“ᐅᐃᐧᔭᓯᐱᒪᑎᓱᓂᐊᐧ ᒥᓇ ᐅᔓᓂᔭᓂᒧᐊᐧ ᒥᓇ ᐅᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᓂᐊᐧ ᒥᓇ ᐅᑎᓇᒪᒋᐅᓂᐊᐧ ᑲᐅᒋᒪᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ” ᒪᐠᓫᐊᓫᐃᐣ ᐃᑭᑐ᙮ “ᐃᐃᐁᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᔓᓂᔭᓂᒧᐊᐧ ᑲᐅᒋᒪᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᓂᓇᒥᓭᓂ ᐅᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᓂᐊᐧ ᒥᓇ ᐅᑎᓇᒪᒋᐅᓂᐊᐧ᙮”
ᒪᐠᓫᐊᓫᐃᐣ ᐃᑭᑐ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐊᒋᒧᐯᐸᓀᓴᐣ ᑲᔭ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐊᐧᓄᐣ ᑐᑲᐣ ᑲᑭᒧᑎᓇᓂᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᑲᐦᑲᑭᒧᒋ ᐃᔑᒋᑲᓂᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᔓᓂᔭᐃᐧ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐅᒋᐊᓂᒥᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᑭᒋᔭᐦᐊᐠ᙮
“ᓂᑲᑫᐧ ᑭᐱᑎᓇᒥᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒍᒋᑭᑫᐣᑐᒧᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒋᔭᐦᐊᐠ ᑲᒪᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᑕᑲᐧᐠ” ᒪᐠᓫᐊᓫᐃᐣ ᐃᑭᑐ᙮
ᐊᔕ ᐁᐊᓂᒥᔑᓂᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯᐠ ᐃᐃᒪ ᐃᐧᑫᐧᑐᐣᐠ ᐁᑲᐧ ᒪᐠᓫᐊᓫᐃᐣ ᐃᑭᑐ ᐃᐧᑫᐧᑐᐣᐠ ᔑᒪᑲᓂᔑᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᐃᓀᐣᑕᓇᐊᐧ ᑭᔭᑦ ᐱᑯ ᑲᔭ ᐊᒋᒧᓀᓴᐣ ᒋᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧᐱᐦᐃᑲᑌᑭᐣ᙮
ᓫᐁᑭᐁᐟ ᐅᑕᐱᑕᒪᑫᐠ ᒥᓇ ᑲᐊᐧᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ ᐅᑎᐸᒋᒧᓂᐊᐧ ᐁᑭᐅᔑᑐᐊᐧᐸᐣ ᐁᑲᐧ ᐁᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᔕ ᐊᓂᔑᓇᐯᐠ ᐁᐊᓄᒋᒥᔑᓂᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᓂᔑᑕᓇ ᓂᐦᓱᔕᑊ ᑭᐅᒋᐡᐱᓭ 2001 ᓀᐃᐧᐨ 2006 ᑲᔭᑭᐊᐧᐠ᙮
“ᐁᑲᐧ ᐊᔕ ᐊᓂᒥᔑᓂᐊᐧᐠ ᑲᐱᒋᑯᓯᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᑭᒋᑕᐃᐧᓂᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑲᐱᑭᐃᐧᑌᐊᐧᐨ ᐃᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᑕ ᐊᓂᔑᓇᐯᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᑎᔑᒥᑲᒥᐣ ᐁᑲ ᓇᐱᐨ ᐁᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑭᒋᔭᐦᐊ ᑲᒪᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐁᑲ ᐃᒥᓇᐧᔑᐠ ᑭᒋᔭᐦᐊ ᒋᒪᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐨ,” ᐃᑭᑐ ᒪᐠᓫᐊᓫᐃᐣ᙮
“ᐁᑲᐧ ᑭᐃᓀᐣᒋᑲᑌ ᔓᓂᔭᐣ ᑲᑭᐅᑎᓭᐨ ᐃᐃᒪ ᒥᐣᓂᐢᑐᕑᐃ ᐊᐠᑌᕑᓂ ᒋᓂᕑᐅ ᑭᔭᑦ ᐱᑯ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᑭᓄᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᒍᔑᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒍᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒋᓇᓇᒪᐊᔓᑐᐊᐧᐨ᙮”
ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᓇᐣ ᒥᓇ ᐊᒋᒧᐃᐧᓀᓴᐣ ᒥᓯᐁᐧ ᑕᑲᐧᓄᐣ ᐃᐃᒪ ᐃᐧᑫᐧᑐᐣᐠ ᐁᑲᐧ ᒪᐠᓫᐊᓫᐃᐣ ᐃᑭᑐ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᐣ ᑭᔭᑦ ᐱᔭ ᒥᓯᐁᐧ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᑕᑭᐃᔑᐊᐸᑕᐣ᙮
“ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐸᑯᓭᐣᑕᑲᐧᐣ ᑭᔭᑦ ᐱᑯ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒋᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᑎᐢᑯᓂᑲᓂᐊᐧ ᒥᓇ ᑲᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐨ ᒋᐅᒋᐃᐡᑯᓄᐃᑎᓯᐊᐧᐨ,” ᒪᐠᓫᐊᓫᐃᐣ ᐃᑭᑐ᙮