ᑕᐸᓭᓂᒧᐃᐧᓂᐠ ᐃᓀᑫ ᑭᐃᔑ ᐊᐧᐸᐣᑎᓂᐁᐧᒪᑲᐣ ᐱᓀᓯ ᐱᒧᓭᐃᐧᐣ

Create: 12/01/2015 - 19:35

ᐊᐱ ᐅᑕᑕᒪᐣ ᑲᐃᐡᑲᐧ ᐊᓂᒧᒥᑯᐨ, ᓫᐊᔭᓫ ᐸᐧᐠᐢ ᑭᐅᑦᐱᑲᐸᐃᐧ.
ᐅᓇᒪᐣᒋᓯᑕᐣ ᑭᔭᐱᐨ ᑭᔭᑯᐱᑌᓂ, ᐁᑲᐧ ᐣᑯᑕᐧᓱᒥᓯᐟ ᒥᓇ ᓂᔭᓄᒥᒋᒐᐣ ᐊᐱᒋᑲᐸᐃᐧ ᒥᓇ 225 ᐊᐱᒋᑯᓯᑲᐧᓂ ᐁᑲᐧ ᑭᐊᔓᐡᑲ ᐊᓴᒥᓴᑲᐣᐠ ᐁᐃᐧᐅᐣᒋ ᐊᔭᒥᑐᐨ ᐅᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᑲᐃᐧᑎᐸᒋᒧᐨ.
ᑭᐅᓂᔑᑫᐧᑲᐸᐃᐧ ᐁᑲᐧ ᐱᓇᒪ ᑭᑯᐢᑲᐊᐧᒋᑲᐸᐃᐧ. ᑕᓯᐣ ᑲᑭᐱᔕᐊᐧᐨ, ᑭᐅᑯᐡᑲᐊᐧᐠ ᒣᑕᐁᐧᐃᐧᐊᑲᒥᑯᐠ ᐃᒪ ᑌᓇᐢ ᑊᕑᐊᐣᑭᓫᐃᐣ ᑯᕑᐊᒧᕑᑎ ᐦᐊᔾ ᐢᑯᓫ ᐁᐃᐧ ᐱᓯᐣᑕᐊᐧᐊᐧᐨ ᑫᐃᓇᒋᒧᓂᐨ ᑲᑭᐱᒪᐦᐊᑐᐨ ᑭᒋ ᐅᑕᐸᓂᒥᑲᓇᐠ ᐁᐧᑎ ᐊᐧᓂᓇᐧᐊᑲᐠ ᑲᑭᐅᐣᒋᒪᒐᐨ ᐁᐧᑎ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᑲᑭᐃᔑᑕᑯᔑᐠ, ᐅᑭᐱᐦᐊᐊᐧᐣ ᒋᒪᒋᑎᐸᒋᒧᓂᐨ ᐁᑲᓇᐊᐧᐸᒪᐧᐊᐨ ᐁᐅᐣᒋᐡᑲᐃᐧᑲᐸᐧᐃᓂᐨ ᐁᑲ ᓇᐣᑕ ᐁᑭᐃᑭᑐᓂᐨ, ᓂᔕᐧ ᑭᑭᒋᐸᑭᑕᓇᒧ, ᒥᓇᐊᐧ ᑭᒧᒋᐊᐧᐁᐧᔑᑐᓀᓂ. ᑲᐧᐃᐣ ᒪᔑ ᐅᑐᐣᒋᑲᐡᑭᑐᓯᐣ ᓇᐣᑕ ᒋᐃᑭᑐᐨ.
ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᐅᑕᑕᒪᐣ ᒐᕑᓫᐃᐢ, ᑭᓂᐸᐃᐧ ᐁᑭᐊᐣᑐ ᐃᐧᒋᑲᐸᐃᐧᑕᐊᐧᐨ ᐅᑯᓯᓴᐣ, ᓂᔑᑕᓇ ᓂᓴᐧᓱᔕᑊ ᑕᓱᔭᑭᐃᐧᓀ ᐊᐁᐧ ᐅᐡᑲᑎᐢ. ᐁᑲᐧ ᑲᔦ ᐅᒪᒪᒪᐣ ᓫᐃᐣᑕ, ᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᐃᐧᒋᑲᐸᐃᐧᑕᑯᐣ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑫᐃᐧᐣ ᐁᐱᐣ, ᐊᐃᓇᓀᐤ ᑕᓱᔭᑭᐃᐧᓀᐊᐧᐣ ᐅᑯᓯᓴᐣ.
ᑭᒪᒪᐃᐧᑲᐸᐃᐧᐊᐧᐠ – ᒐᕑᓫᐃᐢ ᐅᑭᓴᒥᓇᐣ ᐅᑯᓯᓴᐣ ᐅᑎᑎᒪᓇᐠ – ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᓇᑫ ᑭᑭᒋ ᐸᐸᑭᑕᓇᒧ, ᐊᒥ ᐁᑲᐧ ᓫᐊᔭᓫ ᑲᑭᐅᑦᐱᑫᐧᓂᐨ.
“ᓫᐊᔭᓫ ᐸᐧᐠᐢ ᐣᑎᔑᓂᑲᐢ,” ᑭᐃᑭᑐ. “ᐁᑲᐧ ᐁᐧᑎ ᒥᒋᑲᐣᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐣᑐᒋ.”
ᐅᐁᐧ ᑲᑭᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᒥᑐᓂ ᐱᑯ ᑭᐊᑲᓯᓇᑲᐧᓂ ᐅᐱᒧᓭᐃᐧᐣ ᓫᐊᔭᓫ ᑲᑭᒪᒋᑐᐸᐣ ᒥᑕᓱᑯᐣ ᐃᔑᐅᑕᓇᐠ – ᒥᐊᐱ ᐊᐧᐁᐧ ᐅᐡᑲᑎᐢ ᑲᑭᓇᑭᐡᑲᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᐁᔭᓂᒪᓂᐠ ᑲᐃᐧᑲᑫᐧᒋᑐᐨ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐅᐊᑯᒪᑲᓇᐣ ᐁᑭᐱᓇᓯᑲᑯᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᑲᑭᐊᐣᑕᐁᐧᐣᑕᐠ ᒋᐃᐧᒋᐦᐊᑲᓄᐨ.
ᐁᑲᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᐸᐅᐃᐧᐱᓯᑦ 22, ᐊᒥ ᐊᐱ ᓫᐊᔭᓫ ᑲᑭᔭᓂᒪᒋᐦᐊᑐᐨ ᐁᐧᑎ ᐯᓫᐃᑲᐣ ᐸᐧᓫᐢ ᐊᐧᓂᓇᐧᐊᑲᐠ ᐊᐱᐣ ᐁᐃᐧᐃᓇᐦᐊᑐᐨ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐦᐊᔾ ᐢᑯᓫ. ᐅᐁᐧᓂ ᑕᐡ ᑲᑭᐅᐣᒋᐃᔑᒋᑫᐨ: ᐁᐃᐧᑭᑫᐣᑕᒧᐦᐃᐁᐧᐨ ᑲᐊᐧᓂᐊᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᒪᐡᑭᑭᐣ ᐊᔕ ᒥᔑᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᔭᓂᒥᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐅᑌᓇᐠ ᒥᓇ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ. ᐊᒥ ᑲᑭᐃᔑᓂᑲᑕᐣᐠ ᐅᐱᒧᓭᐃᐧᐣ ᐱᓀᓯ ᐱᒧᓭᐃᐧᐣ ᑲᑲᑫᐧ ᑭᐱᑎᓂᑲᑌᐠ ᑲᐊᐧᓂᐊᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᒪᐡᑭᑭᐣ.
ᐊᒥ ᑲᑭᐃᔑᐅᓇᒋᑫᐨ ᓫᐊᔭᓫ ᐊᐧᐊᔑᒣ 400 ᑭᓫᐅᒥᑕᕑᐢ ᒋᐃᓇᐦᐊᑐᐨ ᐃᐧᓂᑯ ᑫᒋᐊᐧᐨ ᒋᒧᑕᐦᐊᑐᐨ. ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᓂᐦᓱᑯᐣ ᑲᔭᓂᐱᒧᓭᐨ, ᑭᔭᓂᐱᑯᓯᑌᔑᐣ. ᐅᑭᐅᓇᑐᓇᐸᐣ 40 ᑭᓫᐅᒥᑕᕑᐢ ᑕᓱᑭᔑᑲ ᒋᐱᒧᓭᐨ, ᑲᐃᐧᐣ ᑕᐡ ᒋᑭᐅᐣᒋ ᑲᐡᑭᑐᐨ. ᐱᓂᐡ ᑲᔦ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᒧᓭᐨ ᑭᑲᑭᒋᓄᑲᓀ, ᑭᐸᑭᐳᐣᑲᓀ ᒥᓇ ᑭᐸᑲᐧᓯᑌ, ᒥᐱᑯ ᐁᑕ 24 ᑭᓫᐊᒥᑕᕑᐢ ᑲᑭᑲᐡᑭᑐᐨ ᒋᐃᑯᐡᑲᐨ.
ᐁᑲᐧ 27 ᑭᓫᐅᒥᑕᕑᐢ ᑭᔭᑯᐡᑲ ᓂᐦᓱᑯᐣ ᑲᐱᒧᓭᐨ – ᒪᒪᐤ 72 ᒥᓂᑯᐠ ᐃᐁᐧ 400 ᑭᓫᐅᒥᑕᕑᐢ – ᑭᐃᔑᐃᐧᓇᑲᓄ ᑎᕑᐊᔾᑎᐣ ᐊᑯᓯᐃᐧᑲᒥᑯᐠ, ᒥᑕᐡ ᑲᐃᓇᑲᓄᐨ ᐁᑲ ᒋᐱᒧᓭᐊᐧᑫᐨ ᐅᓯᑕᐣ ᓂᔓᐱᒥᑯᓇᑲ.
“ᐅᐁᐧ ᑲᑭᐃᑯᔭᐣ ᒥᑐᓂ ᐣᑭᔭᓂᒥᐦᐃᑯᐣ,” ᓫᐊᔭᓫ ᐅᑭᐃᓇᒋᒧᑕᐊᐧᐣ ᑲᑭᐱ ᐱᓯᐣᑕᑯᓯᐨ ᒥᔑᐣ ᐊᐃᐧᔭᐣ. “ᐅᐣᒋᑕ ᐱᑯ ᑲᐸᐧᓇᐃᐧᒋᑫᐨ ᐣᑭᐃᓀᓂᒥᑎᐢ, ᒪᐊᐧᐨ ᐊᑯ ᐣᑲᑫᐧᑎᐸᐸᐣᑕᐣ ᐊᔕ ᑫᑯᐣ ᑲᐃᑭᑎᔭᐣ. ᐊᓂᐣ ᐊᒥ ᑲᑭᐃᑭᑎᔭᐣ 400 ᑭᓫᐅᒥᑕᕑᐢ ᒋᐃᓇᐦᐊᑐᔭᐣ.”
ᐁᑲᐧ ᑲᔭᓂᐊᐧᐸᓂᐠ ᐅᑭᑯᒋᑐᐣ ᒋᐱᒧᓭᐨ, ᐯᔓᐨ ᐁᑕ ᑭᐊᑯᐡᑲ ᐊᐱᐣ ᒥᓇᐊᐧ ᑲᑭᐃᔑᐃᐧᓇᑲᓄᐨ ᐊᑯᓯᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᐁᐧᓴ ᐁᑭᐱᒋᐳᐃᐧᓭᐨ. ᒥᑕᐡ ᑲᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐨ ᐁᑭᐊᑯᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐨ ᒥᓇ ᒪᐡᑭᑭᓂ ᐁᑭᒥᓇᑲᓄᐨ ᑲᑭᑫᐡᑲᑫᒪᑲᓂᐠ ᒥᓇ ᑭᐃᓇᑲᓄ ᑕᓱᑭᔑᑲ ᒋᐱᑭᐁᐧᐨ ᒋᓇᓇᐱᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐨ ᐅᓇᑕᐃᐧᐦᐃᑯᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᒋᐊᐣᑕᐱᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑕᑯᐱᓂᑯᐃᐧᐣ ᐅᓇᒪᒋᓯᑕᓂᐠ.
ᒪᐊᐧᐨ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑭᐅᐣᒋᐊᔐᓭᓂ ᐅᑎᔑᒋᑫᐃᐧᐣ ᓫᐊᔭᓫ, ᐊᓂᐡ ᐁᑭᐃᑭᑐᐨ ᒋᑲᑫᐧᑭᔑᑐᐨ ᐅᐱᒧᓭᐃᐧᐣ.
ᓂᐦᓱᑯᐣ ᑲᔭᓂᐃᓯᓭᓂᐠ, ᐅᐊᐧᑯᒪᑲᓇᐣ ᑭᐱᐅᐣᒋᑕᑯᔑᓄᐣ ᐁᐱᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐨ. ᐊᒥ ᑲᑭᐃᑯᐨ ᒋᐱᒧᓭᑕᒪᑯᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᐃᐧᐣ ᐁᑲ ᑲᑭᑲᐡᑭᑐᐨ ᒋᐱᒧᓭᐨ.
“ᐅᐁᐧ ᑕᐡ ᑲᑭᓄᐣᑌᒪᑭᓯᑌᔑᓇᐣ ᒥᓇ ᐁᑲ ᐊᐱᐣ ᑲᑭᐱᒧᓭᔭᐣ, ᐊᒥ ᐣᑕᐊᐧᐨ ᑲᑭᐸᑭᑌᐣᑕᒪᐣ,” ᓫᐊᔭᓫ ᑭᐃᓇᒋᒧ. “ᐣᑕᐊᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᐁᑭᐃᓯᓭᐠ ᒋᑲᑫᐧᒋᒪᑲᐧ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᔑᐊᐧᐨ. ᐣᑭᑲᓄᓇᐠ ᓂᐊᐧᑯᒪᑲᓇᐠ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒋᐱᐊᓱᓂᔑᐊᐧᐨ.”
ᒥᑕᐡ ᑲᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᑭᒪᒥᐡᑲᐧᒋᐊᐧᐨ, ᓫᐊᔭᓫ ᑭᐱᒧᓭᔭᑯᐅᑎᓱ ᐁᑭᔭᐸᒋᑐᐨ ᓯᑕᐧᑯᐅᑎᓱᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᐊᐧᑯᒪᑲᓇᐣ ᐅᑭᐱᒧᓭᑕᒪᑯᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᔭᓀᐧᔑᐣᐠ ᓇᐣᑕ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᑯᓯᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑲᐅᐣᑕᒥ ᐃᔑᐃᐧᓇᑲᓄᐨ.
“ᑲᐃᐧᐣ ᐃᐁᐧ ᐣᑐᒋᐃᐣᓀᑕᓇᐸᐣ ᒋᐃᓯᓭᐠ ᐣᐱᒧᓭᐃᐧᓂᑫᐃᐧᐣ,” ᓫᐊᔭᓫ ᑭᐃᑭᑐ. “ᑲᐃᐧᐣ ᑲᔦ ᐃᐁᐧ ᒋᐅᐣᒋᐃᔑᐊᐧᐸᐣᑕᒪᐣ ᐃᐁᐧ ᑲᑭᔭᓂᓯᓭᐠ. ᑲᐃᐧᐣ ᑕᐡ ᐃᐧᐣ ᐃᐁᐧ ᓇᐣᑕ. ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᐣᑭᒥᓇᐧᐱᔑᒥᑯᐣ ᐅᐁᐧ ᑲᑭᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᑭᐱᐅᑯᐡᑲᐊᐧᐨ.”
ᐁᒪᐧᔦ ᐊᓂᒪᒋᐦᐊᑐᐨ, ᓫᐊᔭᕑ ᐅᑭᒥᓂᑯᐣ ᑭᒋᐦᐊᐣ ᒥᓇ ᑲᐊᓱᐡᑲᒪᑯᐨ ᑕᐧᑦ ᒋᓱ ᐃᓂᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᑲᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᒪ ᒥᑎᑯᐠ ᐁᓂᐁᐧᑯᒋᓂᐨ. ᐁᑲᐧ ᔕᑯᐨ ᓂᐦᓱᑯᐣ ᑲᔭᓂᐃᓯᓭᓂᐠ ᐅᓄᑲᓂᐠ, ᐅᐳᐣᑲᓂᐠ ᒥᓇ ᐅᓯᑕᐣ ᒥᑐᓂ ᐊᐱᐣ ᑭᐸᐧᓇᐃᐧᒋᑫ, ᐁᑲᐧ ᐅᑕᐁᐧᒪᐣ ᐅᑭᒥᑲᐣ ᒥᑎᑯᓂ ᐁᐸᐱᒪᑯᓯᓂ ᐁᓇᐣᑲᑲᐧᓂᐠ ᒋᐊᓴᐧᑲᐧᐅᑎᓱᐊᐧᑫ. ᒥᑕᐡ ᐃᐁᐧᓂ ᑲᑭᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐨ ᒪᒋᐨ 8 ᑭᓫᐅᒥᑕᕑ ᒋᔭᓂᑕᑲᐧᐦᐊᑐᐨ. ᑭᐊᔑᐡᑭᐊᐧᑲᓂᐸᐣ ᐃᐁᐧᓂ ᒥᑎᑯᓂ, ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᑲᐧᕑᐃᐣ ᑲᔭᓂ ᓂᑲᓂᐸᑐᐨ ᒥᑐᓂ ᑭᐸᔦᑲᑲᐧᐣ ᒥᓇ ᒥᑲᐧᐣ ᐃᒪ ᑭᓴᑲᐱᓱ.
“ᑲᑭᓇ ᐊᐃᐧᔭ ᑲᑭᐱᒧᓭᐨ ᐅᑭᑕᑯᓇᐣ ᐃᐁᐧᓂ ᒥᑎᑯᓂ,” ᓫᐊᔭᓫ ᑭᐃᑭᑐ.
ᐊᐱ ᐅᐸᐅᐃᐧᐱᓯᑦ 31 ᑲᐃᓇᑭᓱᐨ, ᐅᐱᒧᓭᐠ ᑲᔭᓂᐯᔕᐧᐸᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ, ᐅᑕᓄᑭᑕᒪᑫᐠ ᐱᑯ ᐊᐣᑎ ᐃᓀᑫ ᒥᓇ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐨ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᑭᐱ ᐱᒧᓭᐊᐧᐠ. ᑭᐸᐱᓇᓂᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᑭᓇᓄᑕᑯᓯᓇᓂᐊᐧᐣ ᐃᒪ ᑲᑭᐅᑯᐱᒧᓭᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐯᑭᐡ ᑲᔦ ᓇᓭᒪᐣ ᐁᑭᒪᒥᓂᑕᐧ ᑲᐱᒧᓭᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᐊᓱᐡᑲᒪᑫᐊᐧᐨ ᒋᐸᑭᑎᓂᑲᑫᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᒋᐅᐣᒋᐊᔭᒥᒋᑫᐊᐧᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐃᓯᓭᐊᐧᐨ.
ᑲᐧᕑᐃᐣ ᐸᐧᐠᐢ ᐃᑭᑐ ᑫᐃᐧᐣ ᐁᑭᑕᑭᐧᐨ ᐁᑭᐅᐣᒋ ᐃᐧᑐᑲᐊᐧᐨ ᐅᐊᐧᑯᒪᑲᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐊᐧᑯᒪᑲᓇᐠ ᐅᐁᐧᓂ ᑲᑭᑐᑕᒥᓂᐨ. ᓄᒪᑫ ᑭᐱᒥᐸᑐ ᐁᑭᑕᑯᓇᐠ ᒥᑎᑯᓂ ᒥᑲᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᓴᑲᐱᓱᓂᐨ.
“ᒥᑐᓂ ᑭᒥᓀᐧᐣᑕᑲᐧᐣ,” ᑭᐃᑭᑐ ᐃᐁᐧᓂ ᑲᑭᐃᔑᐊᐧᐸᐣᑕᐣᐠ. “ᑭᒪᒪᐃᐧᑐᒋᑲᑌ ᑲᑭᐱᒥᐸᐦᐃᑎᓇᓂᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᒥᓄᑭᔑᑲ.”
ᐁᑲᐧ ᑫᐃᐧᐣ ᐊᐧᐁᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᐁᑭ ᑭᒋᒥᓀᐧᐣᑕᐠ ᐅᑕᑕᒥᒪ ᒐᕑᓫᐃᐢ. ᑭᐃᑭᑐ ᐅᐁᐧᓂ ᑲᑭᐃᔑᐊᐧᐸᐣᑕᐠ “ᒪᐊᐧᐨ ᐁᑭᐅᐣᒋ ᒋᑭᐡᑲᑯᐨ.”
“ᒥᑐᓂ ᑲᔦ ᑭᓇᐦᐁᐣᑕᑲᐧᐣ ᐃᒪ ᐅᑕᒐᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᓇ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᑭᐃᐧᒋᑕᐧᐊᐧᐨ, ” ᑭᐃᑭᑐ.
ᑭᐃᑭᑐ ᑲᐸᐱᒥᐱᓱᐊᐧᐨ ᑭᑲᑭᐱᒋᐊᐧᐠ ᐃᒪ ᑭᒋᐅᑕᐸᓂᒥᑲᓇᐠ ᐁᑭᐸᐸᑭᑎᓂᑫᐊᐧᐨ, ᒥᓇ ᑭᐱᒪᒪᓯᓇᐦᐊᒪᐊᐧᐊᐧᐠ ᐃᒪ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᒥᓇ ᐃᒪ ᑭᑐᐃᐧᓀᓯᐠ ᑲᐅᐣᒋ ᒪᓯᓇᐦᐊᒪᑎᓇᓂᐊᐧᐠ ᐁᑭᐅᐣᒋ ᐃᐧᐣᑕᒪᐃᐧᐣᑕᐧ ᐁᐊᓱᓂᑕᐧ ᒥᓇ ᐁᔑᐣᑭᒥᑕᐧ.
“ᑭᐡᐱᐣ ᑫᑯᐣ ᑲᑲᐧᑫᒪᒋᒋᑲᑌᐠ ᑐᑲᐣ ᐅᐁᐧᓂ ᑲᑭᑐᑕᐠ, ᐊᒥᐱᑯ ᐊᐱᐣ ᐁᓂᔑᐱᒧᓭᒪᑲᐠ.”
ᐅᐱᒧᓭᐠ ᑭᐸᑫᐡᑲᐊᐧᐠ ᐃᒪ ᐅᓫᐃᐳᕑ ᒥᑲᓇᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᐡᑲᐧᐨ ᑲᐃᐧᐣ ᑭᒋᒥᑲᓇᐠ 11/17. ᑫᑕᑕᐁᐧᐣ ᐃᑯ ᑭᐅᐣᒋᐃᓀᐣᑕᑦ ᒋᐸᑫᐡᑲᓂᐊᐧᐠ, ᐃᑭᑐ ᓫᐊᔭᓫ, ᐁᑭᓇᑕᐁᐧᐣᑕᐠ ᒋᑭᐅᑫᐨ ᑲᐃᔑᐱᒥᔑᓂᐨ ᐅᐢᑌᓯᐸᓂᐣ.
ᐅᐁᐧ ᐱᓀᓯ ᑲᐃᑭᑐᓇᓂᐊᐧᐠ, ᐊᒥ ᑲᑭᐃᔑ ᐊᓂᔑᓇᐯᐃᐧᓂᑲᓱᐸᐣ ᑌᕑᐊᓫ ᐸᐧᐠᐢ, ᑲᑭᐳᓂᐱᒪᑎᓯᐸᐣ ᑫᑲᐟ ᓴᐣᑲᓱᔭᑭ ᐅᑕᓇᐠ ᑲᐊᒧᐁᐧᒪᑲᓂᐠ ᐊᑯᓯᐃᐧᓂ ᑲᑭᓂᓯᑯᐨ.
ᓫᐊᔭᓫ ᐅᑭᒪᒋᑐᐣ ᐅᐁᐧᓂ ᐱᒧᓭᐃᐧᐣ ᐁᐃᐧᐅᐣᒋ ᒪᒥᑲᐃᐧᐣᑕᐠ ᐅᐱᒪᑎᓯᐃᐧᐣ, ᐅᒪᐡᑲᐃᐧᓯᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑲᑭᐱᐊᐃᔑᔭᐨ.
ᐊᐱ ᓫᐊᔭᓫ ᑲᔭᓂᐯᐧᔕᐸᐣᑕᐣᐠ ᓂᐣᑲᐧᐦᐊᑲᓂ, ᐊᒥᐁᑭᑐᐨ “ᒥᑐᓂ ᐁᑭᒧᔑᐦᐅᐨ.” ᐅᐸᐣᑭ ᐃᒪ ᑭᐊᔭᒥᒋᑫᐊᐧᐠ, ᑭᓂᑲᒧᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᑭᐸᑭᑎᓂᑫᐊᐧᐠ ᓇᓭᒪᐣ. ᐊᐱᑕᐃᐧᐊᐧᑲᓭ ᑲᐃᐡᑲᐧᑭᔑᑐᐊᐧᐨ ᒥᓇᐊᐧ ᐊᐱᐣ ᑭᔭᓂᒪᒐᐊᐧᐠ.
ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐧᑌᐸᑲᐃᐧᐱᓯᑦ 1 ᑲᐃᓇᑭᓱᐨ, ᓫᐊᔭᓫ – ᐁᑲᐧ ᐊᔑᐨ ᐅᐊᐧᑯᒪᑲᓇᐣ, ᐅᑐᑌᒪᐣ, ᑲᐱᒥᐊᓴᐧᐸᒥᑯᐨ, ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᒥᓇ ᐱᑯ ᐊᐃᐧᔭᐠ – ᐅᑭᐃᐧᒋᐱᒧᓭᒥᑯᐣ ᒪᒋᐨ ᓂᐦᓱ ᑭᓫᐅᒥᑕᕑᐣ ᐃᒪ ᑲᓀᑎᔭᐣ ᑕᔭᕑ ᐊᑕᐁᐧᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᐊᕑᑐᕑ ᒥᑲᓇᐠ ᐁᐧᑎ ᐊᐱᐣ ᐦᐊᔾ ᐣᑯᓫ ᑲᐃᔑᐸᑕᑭᑌᐠ.
ᒣᑲᐧᐨ ᐁᐃᓀᐣᑕᑭᐸᐣ ᐸᓂᐢᑫᐧ ᒋᑎᐸᒋᒧᑕᐊᐧᐨ ᐦᐊᔾ ᐢᑯᓫ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐃᒪ ᒣᑕᐁᐧᐃᐧᑲᒥᑯᐠ, ᓫᐊᔭᓫ ᐅᑭᐊᐧᐸᒪᐣ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐃᒪ ᐁᑭᐱᔕᐊᐧᐨ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ, ᑭᒋᐦᐊᐠ, ᑲᓇᓇᑕᐃᐧᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓀᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐱᑯ ᐊᐃᐧᔭᐠ.
ᒐᐧᓂᑕᐣ ᑲᑭᑲᒥᐠ, ᑲᐃᐡᑯᓄᑭᒪᐃᐧᐨ ᐃᒪ ᑌᓇᐢ ᑊᕑᐊᐣᑭᓫᐃᐣ ᑯᕑᐊᒧᕑᑎ ᐦᐊᔾ ᐢᑯᓫ, ᑭᐃᑭᑐ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᓇᓇᑯᒧ ᓫᐊᔭᓫ ᑲᑭᑐᑕᐣᐠ.
“ᐁᒪᐧᔦ ᑕᐡ ᐃᐧᔭᓂᒧᑕᒪᐠ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐃᔑᔭᓂᒥᓭᔭᐠ, ᐅᐣᒋᑕ ᐱᑯ ᐃᓯᓭᐸᐣ ᒋᐃᐧᐣᑕᒪᐠ ᐁᑕᑲᐧᐠ ᒪᒋᓭᐃᐧᐣ,” ᑭᐃᑭᑐ. “ᒥᑕᐡ ᑲᐅᐣᒋ ᓇᓇᑯᒪᐠ ᓫᐊᔭᓫ, ᐅᒪ ᑲᑭᑕᔑ ᑭᔑᑐᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧᐣ.”
ᐁᑲᐧ ᐃᒪ ᒣᑕᐁᐧᐃᐧᑲᒥᐠ, ᐃᐁᐧ 2002-03 ᓇᐯᓴᐠ ᐸᐧᓫᐃᐸᐧᓫ ᐸᑭᓇᑫᐃᐧ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋᒋᑲᐣ ᓭᓂᐸᐣ ᐊᑲᐧᐦᐃᑲᓱ ᐊᓴᒪᑎᑯᐣᐠ. ᓂᐢᑕᑦ ᐃᒪ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓱᐨ: ᓫᐊᔭᓫ ᐸᐧᐠᐢ. ᐃᐧᐣ ᐅᑭᓂᑲᓂᐡᑲᐊᐧᐸᓂᐣ ᑲᐃᐧᓂᑐᐦᐁᒪᐨ ᐃᐁᐧ ᐊᐱ ᑲᑭᐸᑭᓇᑫᐊᐧᐸᐣ ᑲᔭᑭᐊᐧᓂᐠ.
“ᒥᐱᑯ ᑲᐯᐦᐃ ᑲᑭᐱᐃᔑᔭᐨ ᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᐃᔑᑲᐡᑭᐦᐅᐨ,” ᑲᑭᑲᒥᐠ ᐃᑭᑐ, ᒣᑲᐧᐨ ᐃᐡᑯᓄᐦᐃᐁᐧᐸᐣ ᐃᐁᐧ ᐊᐱ.
ᑲᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᑭᒋᐦᐊᐃᐧᐊᐧᐨ ᑲᑭᐊᔭᒥᐊᐧᐨ ᐃᒪ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐠ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᑭᓇᓇᑯᒪᐊᐧᐣ ᓫᐊᔭᓫᐊᐧᐣ ᑲᑭᐱᒧᓭᓂᐨ ᒥᓇ ᑲᑭᓇᑯᑕᒪᑫᐨ ᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ ᐃᓀᑫ. ᔕᑯᐨ ᓫᐊᔭᓫ ᔐᒪᐠ ᐅᑭᐃᐧᐣᑕᐣ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᐣ ᑲᑭᒥᓇᑲᓄᐨ: ᐅᐱᒥᐱᓱᐠ ᑲᑭᐱᒥᐱᓇᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒥᓇ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ, ᐅᑭᔑᑌᐳᐠ ᑲᑭᐊᔕᒪᐊᐧᐨ ᐃᒪ ᑲᑭᐱᐃᐧᒋᑕᐧᐊᐧᐨ; ᑭᒋᐦᐊᐠ ᑲᑭᐊᓱᐡᑲᒪᑫᐊᐧᐨ ᐊᒐᑯᐃᐧᓂᐠ ᐃᓀᑫ, ᐅᐱᒧᓭᐠ ᑲᑭᐱᒧᓭᑕᒪᑯᐨ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐅᐊᐧᑯᒪᑲᓇᐣ ᓂᐢᑕᑦ ᐃᑯ ᑲᑭᐱᒥᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐨ.
ᐁᑲᐧ ᐊᐧᐁᐧ ᓫᐊᔭᓫ, ᐅᐁᐧ ᐱᓀᓯ ᐱᒧᓭᐃᐧᐣ ᑲᑲᑫᐧ ᑭᐱᑎᓂᑲᑌᐠ ᑲᐊᐧᓂᐊᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᒪᐡᑭᑭᐣ ᐅᑭᐅᐣᒋ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᐣ ᑭᒋᑫᑯᐣ ᐃᒪ ᐱᒪᑎᓯᐃᐧᓂᐠ.
ᐅᑭᐃᐧᐣᑕᒪᐊᐧᐣ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐃᒪ ᑲᑭᐊᔭᐊᐧᐨ ᐃᐧᓂᑯ ᐅᑎᓀᐣᑕᒧᐃᐧᐣ ᐅᑭᐱᒥᓂᔕᐦᐊᐣ ᐃᐧᓀᑕ ᒋᐱᒧᓭᐨ ᒥᓂᑯᐠ ᑲᐊᐱᓯᓇᑲᐧᓂᐠ ᑲᐃᐧᐃᓇᐦᐊᑐᐨ, ᐁᑲᐧ ᔕᑯᐨ ᑭᒪᑐᒥᓇᐣ ᐃᐧᐣ ᐅᑐᓀᐣᑕᐣ ᑫᐅᐣᒋ ᑭᑭᓄᐃᐧᓂᑯᔭᐠ ᑫᑯᓇᐣ – ᒋᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᔭᐠ ᓂᐸᐧᑲᐃᐧᐣ.”
“ᒥᑕᐡ ᐅᐁᐧ ᑲᐃᐧᐣᑕᒪᐃᐧᓇᑯᐠ: ᑲᐃᐧᓂᐣ ᓇᐣᑕ ᑭᐡᐱᐣ ᐅᐣᒋᓄᑌᔑᒥᑯᔭᐣ ᑫᑯᐣ ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᒋᓇᒋᐸᐦᐃᐊᐧᓇᐨ ᒥᓇ ᒋᓇᑐᑕᒪᔭᐣ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᑯᔭᐣ,” ᓫᐊᔭᓫ ᑭᐃᑭᑐ. “ᑲᐃᐧᐣ ᒥᒋᒥᓇᐣ ᑭᑭᒋᓀᓂᒧᐃᐧᐣ, ᐁᑲ ᑲᔦ ᒋᔕᔑᐱᑕᒪᐣ ᓇᐣᑕ ᑭᒪᒣᓂᔐᐣᑕᒧᐃᐧᐣ ᐃᒪ ᒋᐅᐣᒋ ᓇᑲᓂᑯᔭᐣ ᒋᓇᓇᑐᓇᒪᐣ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᑯᔭᐣ. ᒥᐦᐅᒪ ᑫᐅᐣᒋ ᑌᐱᓇᒪᐣ ᒥᓯᐁᐧ ᒋᑲᐡᑭᑐᔭᐣ ᑲᐃᐧᑲᑫᐧᑐᑕᒪᐣ ᑲᐃᐡᑯᓄᐃᐧᔭᐣ, ᑲᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧᔭᐣ, ᑲᐅᐡᑲᑎᓯᔭᐣ, ᑲᐱᒪᑎᓯᔭᐣ.”
ᐊᐱ ᑲᔭᓂᑭᔑᑐᐨ ᐅᑕᔭᒥᐃᐧᐣ, ᓫᐊᔭᓫ ᐅᑭᐃᐧᐣᑕᐣ ᒥᓇᐊᐧ ᒋᐱᒧᓭᐃᐧᓂᑫᐨ ᒥᓇᐊᐧ ᐊᐦᑭᐊᐧᓂᐠ.
“ᑭᐸᑯᓭᓂᒥᓇᐊᐧ ᒋᐃᐧᒋᐃᐧᔑᔦᐠ ᒥᓇ ᐸᐣᑭ ᒋᐱᑕᑯᑭᔦᐠ,” ᑭᐃᑭᑐ. “ᐃᐁᐧ ᑕᐡ ᑲᑭᒋᓀᐣᑕᑲᐧᐠ ᒋᑭᑐᑕᒪᑭᐸᐣ ᒪᒪᐤ ᒋᐱᒧᓭᓇᓂᐊᐧᐠ.”

See also