ᔖᐣ ᐯᓬ ᐗᐗᑌ ᑎᐸᒋᒧᐎᐣ

’ᑲᐯᐦᐃ ᑲᓄᑌᓭᐨ ᔓᓂᔭ’ ᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᔑᒪᑲᓂᑭᑫᐎᐣ ᑕᐅᒋᒪᒋᓭᐗᐣ ᐃᐡᑯᓂᑲᓇᐣ

Create: 12/01/2015 - 19:25

ᑲᑭ ᐃᐡᑾᐱᒪᑎᓯᐨ ᓂᔑᑕᓇᓂᓯᐣ ᑲᑕᓱᐊᐦᑭᐎᓀᐨ ᑲᓴᐸᓇᑲ ᐃᑴ ᒣᑾᐨ ᐁᑲᓇᐌᓂᒪᑲᓀᐨ ᔑᒪᑲᓂᔕᐣ ᓄᑯᒼ ᐅᐅᐌ ᑲᐱᓯᒥᐗᐠ ᐊᓂᒧᒋᑲᑌ ᐃᓯᓭᐎᓇᐣ ᒋᑭᐊᑾᒥᒋᑲᓂᐗᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐗᐠ ᑲᑲᐯᔑᐗᐨ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᒥᓇ ᐁᑲ ᔑᒪᑲᓂᔕᐠ ᑾᔭᐠ ᒋᑭᑐᑕᒧᐗᐨ ᐅᑕᓄᑭᐎᓂᐗ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ᙮
ᐁᑲᓄᑕᒧᐗᐨ ᑲᓄᑌᓭᐨ ᔓᓂᔭ ᒋᑭᐱᒥᐎᒋᑲᑌᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐤ ᔑᒪᑲᓂᔑᑫᐎᐣ, ᐊᓂᑭᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᒪᐡᑲᐎᑕᓇᐗ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᒥᓇ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐎᓇᐣ ᒋᔑᑲᓇᐗᐸᒥᑯᐗᐨ “ᒋᑎᐸᑯᓂᑫᐗᑭᑌᐠ ᒥᓇ ᒋᒥᑐᓀᒋᑲᑌᐠ ᑲᐃᔑ ᐸᐸᒥᓯᐗᐨ” ᑭᐡᐱᐣ ᓂᑲᐣ ᐅᒋᐡᑾᐱᒪᑎᓯᐗᐨ ᔭᐎᔭᐠ ᒋᐅᒋ ᐊᓇᒣᒋᑲᑌᐠ ᑲᐃᔑ ᓄᑌᓭᐨ ᔓᓂᔭ ᒋᐸᒥᓂᑲᑌᐠ ᔑᒪᑲᓂᔑᑫᐎᐣ᙮
ᑲᑲᐎᒋᑲᑌᐠ ᐅᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᐁᑭᑌᐱᓇᒧᐗᐨ APTN, ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᐣ ᐦᐊᕒᐱ ᔦᓯᓄ ᐅᐎᑕᐣ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐃᐡᑯᓂᑲᓇᐣ “ᐁᒪᒋᐱᒋᑲᑌᑭᐣ” ᑲᐃᔑ ᑲᐯ ᓄᑌᓭᐨ ᔓᓂᔭ ᑲᐱᒥᐎᒋᑲᑌᐠ ᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᔑᒪᑲᓂᔑᑫᐎᐣ ᐱᒥᐎᒋᑫᐎᐣ (NAPS)᙮

ᒪᑕᐗ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑾᔭᒋᐗᐠ ᒋᐎᑕᓄᑭᒪᐗᐨ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐎᐣ ᐃᐃᒪ ᑲᐗᑲᑌᐠ ᐃᐡᑯᑌ

Create: 12/01/2015 - 19:25

ᒪᑕᐗ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑭᒪᐗᒋᐦᐃᑎᐗᐠ ᐁᑭᐎᑕᐱᒪᐗᐨ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐣ ᒣᑾᐨ ᒫᕒᐨ 6, ᒋᑭᒪᒋᑕᐗᐸᐣ ᑕᔑᒋᑫᐎᐣ ᒋᑭᐎᑕᓄᑭᒥᑎᓇᓂᐗᐠ ᒋᐅᓇᒋᑲᑌᐠ ᑲᐗᑲᑌᐠ ᐃᐡᑯᑌ᙮
ᑲᐃᐡᑾ ᒪᐗᒋᐦᐃᑎᓇᓂᐗᐠ, ᒪᑕᐗ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᑭᐎᑕᓇᐗ “ᐁᑾᔭᒋᐗᐨ ᒥᓇ ᐁᐎᑐᑕᒧᐗᐨ” ᒋᑭᒪᒋᑕᓂᐗᐠ ᑕᔑᒋᑫᐎᐣ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐎᓇᐣ, ᔕᑯᐨ ᐃᐃᐌ ᒋᔑᑲᓇᐗᐸᒋᑲᑌᐠ ᐅᐅᒪ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᒥᓇ ᐃᐃᒪ ᐊᓂᔑᓂᓂᑲᐠ ᒋᐅᒋ ᑲᓇᐗᐸᒋᑲᑌᐠ ᑕᔑᒋᑫᐎᐣ᙮
“ᑲᐎᐣ ᓂᓇᑲᐡᑲᓯᒥᐣ ᒪᒋᑕᐎᓇᐣ, ᔕᑯᐨ ᑲᓂᓇᐎᐟ ᑲᑕᑯᓂᑯᒥᐣ,” ᐃᑭᑐ ᓀᐡᑲᑕᑲ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐱᑐᕒ ᒧᓂᔭᐢ᙮ “ᐊᓂᔑᓂᓂ ᒥᓂᑯᐎᓇᐣ ᒥᓇ ᒪᐣᑐ ᒥᓄᑯᐎᓇᐣ ᒋᑲᓇᐌᑕᒪᐠ ᐊᐦᑭ ᐅᐣᒋᓯᓭ ᒋᑭᑕᑯᓂᑯᔭᐠ ᒪᒋ ᑕᔑᒋᑲᑌᐠ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐎᓇᐣ, ᑎᐯᒋᑫᐎᓇᐣ, ᒋᑕᑯᓂᑯᔭᐠ ᒪᒋᐅᑕᐱᓇᑲᓀᐨ ᐊᓯᓂᐠ ᒥᓇ ᑭᓈᑲᐡ ᒋᔑᑲᓇᐗᐸᒋᑲᑌᐠ ᐊᐦᑭ ᐁᑲ ᒋᓂᔑᐗᓇᒋᒋᑲᑌᐠ, ᑎᐡᑯᓂᑲᓂᓇᐣ ᒥᓇ ᓂᓂᑲᓂᒥᓇᐣ᙮”

ᐗᐱᑭᑲ ᐅᑕᒋᑲᓇᐗᐸᑕᓇᐗ ᔑᒪᑲᓂᔑᑫᐎᐣ

Create: 12/01/2015 - 19:25

ᐁᐃᔑᓂᑲᑕᒧᐗᐨ “ᑲᓇᑭᐡᑭᑲᑌᐠ” ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᐃᐃᒪ ᐗᐱᑭᑲ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᐅᑭᑭᐡᑭᓇᓇᐗ ᓇᑯᒥᑎᐎᓂᓂ ᑲᐃᔑᓂᑲᑌᓂᐠ ᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᔑᒪᑲᓂᔑᑫᐎᐣ ᐱᒥᐎᒋᑫᐎᐣ (NAPS) ᐁᑭᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐗᐨ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐊᓂᔑᓂᓂᐤ ᔑᒪᑲᓂᔑᑫᐎᐣ ᓇᑯᒥᑎᐎᐣ᙮
ᐁᑭᒪᓯᓇᐦᐅᑎᓱᐗᐨ ᒣᑾᐨ ᒫᕒᐨ 22 ᐃᐃᒪ ᐗᓂᓇᐗᑲᐣᐠ ᐗᐱᑭᑲ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᓈᕒᒪᐣ ᐳᕒᐋᐣ ᐁᐃᓯᓭᓂᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐗᐠ ᒋᓇᓇᑲᑕᐌᑕᒧᐗᐨ ᑫᐃᔑ ᒥᓄᓭᓂᐠ ᔑᒪᑲᓂᔑᑫᐎᐣ ᐃᐃᒪ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ - ᑲᔦᒪ ᒋᓇᑯᒥᑎᐗᐨ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᔑᒪᑲᓂᔕᐣ (OPP) ᑲᔦᒪ ᐎᓇᐗ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᒋᐅᒋ ᐱᒥᐎᒋᑲᑌᐠ ᔑᒪᑲᓂᔑᑫᐎᐣ᙮
“ᑲᐯ ᑭᒋᐊᓄᑭᒥᐣ ᐅᐅᐌ ᐅᑕᓇᐠ ᑲᐃᐸᐦᑭᐗᐠ ᐁᑲᑴᑲᒋᑎᓇᒪᐠ ᔑᒪᑲᓂᐡ ᐱᒥᐎᒋᑫᐎᐣ ᒋᑭᐅᒋ ᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᑎᐡᑯᓂᑲᓂᓇᐣ ᒋᒥᓄᔭᐗᐨ ᒥᓇ ᒋᐊᐣᑾᒥᒋᑲᓂᐗᐠ ᒋᓂᑲᓂ ᑲᓇᐗᐸᒋᑲᑌᐠ,” ᐃᑭᑐ ᑖᕒᓯ ᐦᐋᕒᐳᕒ, ᐗᐱᑭᑲ ᑲᑭᓂᑲᓂᑲᓇᐗᐸᑕᐠ ᑲᑭᑲᑴᑲᐡᑭᑕᒪᓱᐗᐨ ᒋᑭᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐗᐨ ᓇᑯᒥᑎᐎᓂᓂ᙮

ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᑊ ᐃᓂᓂᐗᐠ ᑲᓂᐊᐣᒋᑭᔑᑲᐠ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᓂᔭᑊ ᐅᐸᑯᓭᑕᓇᐗ ᒋᐊᓄᑲᑌᐠ ᒥᓯᐌ ᐊᑭᐠ ᑐᑭᐎᐣ

Create: 12/01/2015 - 19:24

ᐊᓂᔑᓂᓂᐗᐠ ᑲᐯᔑᓇᑯᑎᓂᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐗᐨ ᐊᐦᑭᐠ ᐃᐃᒪ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᑊ ᐃᓂᓂᐗᐠ ᐅᑕᓂᑭᑫᑕᓇᐗ ᑲᓂᓯᓭᐠ ᑲᓂᑭᔡᔭᐠ ᐅᐅᒪ ᐊᐦᑭᐠ᙮
ᑲᑲᑭᑫᑕᑯᐠ ᑫᓂᔑᑭᔑᑲᐠ ᐊᓂᐅᒋ ᐊᓂᒥᓭᐗᐠ ᑲᐸᐸᒥᔭᔭᐗᐨ ᒋᒪᓂᐠ ᐃᐃᒪ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐱᐠ, ᑲᔭᔭᐣᒋᓭᐠ ᑲᐃᔑᑭᔑᑲᐠ ᒣᑾᐨ ᑲᐱᐳᐠ ᓂᓂᑌᑕᑯᐣ ᑲᐸᐸᒥᔭᔭᓂᐗᐠ ᐃᐃᒪ ᐅᑭᑎᒥᑯᒼ, ᒥᓇ ᑲᐅᒋᑭᑫᒋᑲᑌᐠ ᑫᓂᔑᑭᔑᑲᐠ ᑎᓄᑲᐣ ᑲᐗᐗᑌᐠ ᑭᐌᑎᓄᐠ ᑲᐎᐣ ᒋᓇᒋᒧᒪᑲᐠ ᑲᑭᐱᔑᑭᑫᒋᑲᑌᐠ ᑲᐃᓇᒋᒧᒪᑲᑭᐣ ᑫᓂᔑᑭᔑᑲᐠ᙮
ᑫᑭᑐᑕᒧᐗᐨ, ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᑊ ᐃᓂᓂᐗᐠ ᐅᐸᑭᑎᓇᓇᐗ ᐃᑭᑐᐎᓇᐣ ᒥᓇ ᑭᑫᑕᒪᐎᓇᐣ ᑲᐃᔑᑭᑫᑕᒧᐗᐨ ᑭᒋᔭᔭᐠ ᒥᓇ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᐃᐃᐌ ᐅᐣᒋ ᑲᓂᑭᔡᔭᐠ ᐁᑭᒪᓯᓇᑌᓯᑐᐗᒋᐣ ᐁᐃᔑᓂᑲᑌᐠ ᑲᐸᑭᑕᓇᒧᒪᑲᐠ ᐊᐦᑭᐣ᙮
“ᑭᒋᔭᔭᐠ ᐅᑕᓂᓂᓯᑕᐎᓇᓇᐗ ᑲᓂᐊᐣᒋᓭᐠ ᑲᐃᔑᑭᔑᑲᐠ ᒥᓇ ᑲᓂᔑᑭᔑᑲᐠ,” ᐃᑭᑐ ᑲᑭᑐᒋᑫᑕᒪᑫᐨ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐃ ᐃᓂᓂᐗᐠ ᒑᐣ ᑲᐟᐱᐟ᙮ “ᓂᓇᐎᐟ ᑲᐅᑕᑎᓯᔭᐠ ᐊᐦᑭᑲᐠ, ᑲᔦᒪ ᐯᔓᐣᐨ ᑲᑲᐯᔑᔭᐠ ᐊᐦᑭᑲᐠ, ᒪᐗᐨ ᐊᓂ ᓂᓂᑌᑕᑯᐣ᙮”

Subscribe to RSS - ᔖᐣ ᐯᓬ ᐗᐗᑌ ᑎᐸᒋᒧᐎᐣ