ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐅᐃᐧᑭᑫᐣᑕᓇᐊᐧ ᐊᓇᐱ ᑫᑭ ᐱᐣᒋᐁᐧᐱᓂᑫᐊᐧᐸᐣ ᐅᓂᓂᑕᐧ ᑫᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐊᐧᐨ

Create: 12/01/2015 - 19:41

ᕑᐃᐠ ᑲᕑᐃᐠ
ᐊᐧᐊᐧᑌ ᐊᒋᒧᐃᐧᓇᐣ
ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᐣ ᐢᑕᐣ ᐯᕑᑎ ᐅᑭᔕᔑᑭᒪᐣ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐊᔕ ᒋᑭᑲᑫᐧᑭᔑ ᐅᓀᑕᒧᐊᐧᐸᐣ ᒋᐸᑭᑎᓂᑕᐧ ᑲᑭᓇ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒋᑭᐱᐣᒋᐁᐧᐱᓂᑫᐊᐧᐸᐣ ᐊᐱ ᒥᓇᐊᐧ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᒥᓇᐧᐊ ᑭᐁᐧᐃᐧᐣ ᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐃᐧᐣ ᐃᔑᒋᑲᓄᐊᐧᐠ.
ᐊᑎᑲ ᐊᑯ ᑲᐸᐸᒥᐊᔭᔭᐣ ᒥᓯᐁᐧ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ, ᒥᔑᐣ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᓂᐱᓇᓇᓯᑲᑯᐠ ᐁᐃᑭᑐᐊᐧᐨ, ᐊᓂᐣ ᐊᐱ ᑫᓂᓇᐃᐧᐟ ᑫᐃᓯᓭᐠ ᒋᐃᐧᒋᑕᐧᔭᐠ ᑲᐅᓂᓂᑕᐧ ᑫᓂᑲᓂᑕᒪᑯᔭᐠ ᐅᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ, ᐃᑭᑐ ᐯᕑᑎ. ᒥᑕᐡ ᐅᐁᐧ ᐅᒋ ᑲᐅᒋᐱᑭᐁᐧ ᓇᓇᓯᑲᑯᔦᐠ ᐊᓂᐣ ᑫᑭᐃᔑᓂᑲᑕᒣᑭᐸᐣ ᒋᑕᐃᐧᓇᒪᐊᐧᔭᐠ ᑭᑕᓂᔑᓂᓂᒥᓇᓂᐠ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᐃᐧᒋᑕᐧᐊᐨ ᑲᐅᓂᓂᑕᐧ ᑫᓂᑲᓂᑕᒪᑯᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑫᐃᔑᓇᑲᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋ ᓂᑲᓂᑕᒪᐃᐧᑕᐧ ᑲᐃᐧᑲᑫᐧ ᐅᔑᑕᒪᓱᔭᐠ ᒥᓇ ᐱᑯ ᐊᓂᓂᑲᐣ ᑫᔭᓂ ᐱᒪᑎᓯᐊᐧᐨ.
ᐁᑲᐧ ᐅᐁᐧ ᑲᐃᓇᑯᓂᑲᑌᐠ ᒋᑭᐊᔭᑭᐸᐣ ᑲᑭᓇ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒋᑭᐱᐣᒋᐁᐧᐱᓂᑫᐊᐧᐸᐣ ᓂᐢᑕᑦ ᑭᒪᒋᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐸᐣ 2003 ᑲᔭᑭᐊᐧᐠ ᒋᐊᔑᑎᓂᑕᐧ ᑲᑭᓇ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᑲᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐅᓀᐣᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐃᐧ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐱᒥᐊᓂᒧᒋᑲᑌᑭᐣ.
ᐁᐃᓯᓭᑭᐸᐣ ᑕᐡ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑭᐃᔑ ᑲᑫᐧᑌᐧᔭᑭᐸᐣ ᑫᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᒥᓇ ᑫᐃᓯᓭᐠ ᒣᑎᓂᑫᐃᐧᐣ ᐊᐱ ᐃᐧᐅᓇᒋᑲᑌᐠ ᐅᐁᐧ ᐅᓀᑕᒧᐃᐧᐣ, ᐃᑭᑐ ᐯᕑᑎ. ᑭᐡᐱᐣ ᐃᔑᓂᓯᑕᐃᐧᓇᒧᐊᐧᐸᐣ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᒥᐦᐅᒪ ᑫᑭᐅᒋ ᐅᑦᐱᑲᐸᐃᐧᒪᑲᑭᐸᐣ ᐱᓂᐡ ᒋᑭᐊᓄᒋ ᑲᒋᑎᓂᑲᑌᑭᐸᐣ ᑲᑭᓇ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒋᑭᐅᒋ ᐱᐣᒋᐁᐧᐱᓂᑫᐊᐧᐸᐣ ᑲᐅᓂᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑫᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐁᐧᑎ ᓂᔓᔭᑭ ᓂᑲᐣ.
ᐅᐁᐧ ᑲᑭᓇ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒋᐱᐣᒋᐁᐧᐱᓂᑫᐊᐧᐨ ᑲᐱᒥᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐠ ᒋᒪᒥᑐᓀᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᐊᔕ ᒥᓇᐊᐧ ᑭᒥᑯᒋᑲᑌ ᒋᑭᐊᓂᒧᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᓴᑭᐸᑲᐃᐧᐱᓯᑦ 10 ᐊᐱ ᑭᐁᐧᐃᐧᐣ ᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐃᐧᓂᐠ ᑲᑭᐃᔑᒋᑲᓂᐊᐧᐠ.
ᐣᑲᑫᐧᑌᐧᒥᓇᐸᐣ ᒋᑭᒥᓂᑯᔭᐠ ᔓᓂᔭ ᒋᑭᐊᔭᑭᓀ ᑲᑫᐧᒋᒥᑕᐧᐸᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑕᔑᓂᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐠ, ᐃᑭᑐ ᐱᓫ ᓇᑎᐣᐠ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑲᐃᔑᐊᐱᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᐊᔑᑕᐱᐨ. ᑲᐃᐧᐣ ᒪᔭᑦᒋᑭᑫᐣᑕᒪᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᒋᑭᑌᐱᒥᓂᑯᔭᐠ ᔓᓂᔭᐣ ᑲᑭᓇ ᒋᑭᐊᐃᔓᓇᓂᐊᐧᐠ ᐃᐡᑯᓂᑲᓇᐣ ᑲᐃᔑᐊᔭᑭᐣ. ᑭᐡᐱᐣ ᑕᐡ ᐁᑲ ᐊᔭᐨ ᔓᓂᔭᐣ, ᓇᑎᐣᐠ ᐃᑭᑐ ᑲᐊᐱᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐅᑭᑲᓇᐊᐧᐸᑕᓇᐊᐧ ᒋᑭᐅᓇᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᐊᓂᐣ ᑫᑭᑐᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᑲᑭᓇ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᒋᑭᐅᒋ ᑭᑫᐣᑕᒧᓂᑕᐧᐸᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ.
ᐊᔕ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᓂᐦᓱᒥᑕᓇ ᑕᓱᔭᑭ ᒥᓇ 29 ᑭᐁᐧᐃᐧᐣ ᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑎᐃᐧᓇᐣ ᑲᑭᐱᐃᔑᒋᑫᐊᐧᐨ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ, ᐯᕑᑎ ᐃᑭᑐ ᐊᔕ ᐃᐧᓂᑯ ᑭᒋᒥᔑᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑭᐱᒪᑕᓄᑲᑌᑭᐣ ᐅᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐱᒥᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᐃᐡᑯᓂᑲᓇᐣ.
ᐁᑲᐧ ᓄᑯᑦ ᑲᑭᔑᑲᐠ ᐁᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒪᐠ ᑭᑕᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᑲᒥᑯᒥᓇᐣ, ᒥᓇ ᐁᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒪᐠ ᒥᓂᑯᐠ ᑲᐃᔑᑲᐡᑭᐦᐅᐊᐧᐨ ᑭᑕᓂᔑᓂᓂᒥᓇᓂᐠ ᒋᐱᒥᐃᐧᑐᐊᐧᐨ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧᓇᐣ, ᑭᑫᐣᑕᓱᐃᐧᓇᐣ ᑭᑕᔭᒥᐣ, ᐃᑭᑐ ᐯᕑᑎ. ᑭᑐᑕᐱᓇᒥᐣ ᑲᐊᓂᑕᑲᐧᑭᐣ ᐅᐡᑭ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ, ᐅᐡᑭ ᐱᐊᐧᐱᑯ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ ᒥᓇ ᐊᑲᐧᒋᐠ ᑲᐱᐅᒋᒪᑲᑭᐣ ᑭᑫᐣᑕᒧᐃᐧᓇᐣ. ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᓂᐦᓱᒥᑕᓇᐊᐦᑭ ᒥᓇᐊᐧ ᐊᓂᐱᒥᓭ ᒋᔭᓂ ᐱᒪᓄᑲᑕᒪᐠ ᑭᐱᒥᐃᐧᑕᒪᓱᐃᐧᓂᓇᐣ. ᒥᑕᐡ ᐃᑯ ᐸᐢᑲᐣ ᐊᔕ ᐁᓯᓭᐠ ᒋᔭᓂ ᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒪᐠ ᑭᑐᑭᒪᐃᐧ ᐱᒥᐃᐧᓂᑎᓱᐃᐧᓂᓇᐣ.
ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑲᐅᒋᐊᐱᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐅᑕᓇᐠ ᐊᔕ ᑭᐃᑭᑐᐸᓂᐠ ᐯᔑᑯᔭᑭ ᒋᐱᒥᓭᑭᐸᐣ ᒋᔭᓄᑲᑌᐠ ᐅᐁᐧ ᐱᐣᒋᐁᐧᐱᓂᑫᐃᐧᐣ, ᒋᐅᓇᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᑲᓂᐱᑌᓯᓇᐦᐃᑲᓱᐊᐧᐨ ᐅᐱᐣᒋᐁᐧᐱᓂᑫᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒋᓇᓇᑐᓇᐃᐧᐨ ᔓᓂᔭ ᐊᐱ ᐃᐧᐅᐡᑭ ᐅᓇᓯᐣᑕᐧ ᑫᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐊᐧᐨ.
ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐅᑭᐃᔑᒥᑲᓇᐊᐧ ᐊᐱ ᒥᓯᐁᐧ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐱᐣᒋᐁᐧᐱᓂᑫᐃᐧᐣ ᐃᐧᑐᒋᑲᑌᐠ, ᐊᐧᐊᐧᐨ ᑲᔦ ᓂᔕᐧ ᐸᑲᐣ ᐁᐃᓯᓭᐠ ᑎᐸᐦᐃᑲᐣ, ᒥᓇ ᐁᒥᔑᓄᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᓄᐱᒪᑲᒥᐠ ᐁᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐱᑯ ᐅᑌᓇᐠ ᐃᒪ ᐱᑯ ᓇᐣᑕ ᑕᑭᐃᔑ ᒣᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ $500,000 ᑕᓴᐧᐱᐠ.