ᑭᒋᒥᔑᐣ ᑭᐱᔕᐊᐧᐠ ᐁᑭᐱᐃᐧᒋ ᒥᓇᐊᐧᑌᑕᒧᑕᒪᐃᐧᑕᐧ ᓇᓇᑐᐠ ᑲᐃᔑᑲᐡᑭᑐᐊᐧᐨ ᐅᑎᔑᒪᒋᐃᐧᓂᐊᐧ

Create: 12/01/2015 - 19:42

ᕑᐃᐠ ᑲᕑᐃᐠ
ᐊᐧᐊᐧᑌ ᐊᒋᒧᐃᐧᓇᐣ
ᐁᓫᐃᔭᐟ ᑕᐧᐠᐢᑌᑐᕑ ᐃᐧᐣ ᐅᑭᒍᐁᐧᐱᓇᐣ ᐅᔑᒋᑲᓂ ᒍᐁᐧᐱᓂᑲᓇᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᓂᑕᐃᐧᓂᑲᑌᐠ ᐊᐱ ᑲᐊᓂᔕᑲᒣᑯᓇᑲᐠ ᐁᐧᑎ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐅᒪᓯᓂᒋᑫᐠ ᑲᑭᑕᐃᐧᓂᑲᑌᓂᐠ ᒋᐊᐧᐸᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑎᔑᒪᒋᐃᐧᓂᐊᐧ.
ᐊᐱᑕ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᑲᐱᐊᑕᒥᑯᔭᐠ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᓂᑕᒍᐁᐧᐱᒋᑫᐊᐧᐨ, ᐃᑭᑐ ᓫᐃᓴ ᐦᐊᐣᓴᐣ, ᐃᐧᐣ ᐅᑕᓂᒪᓯᓂᐱᐊᐧᐣ ᐅᓇᐯᒪᐣ ᐁᕑᐃᐠ ᑲᒧᒋᐅᔑᐦᐊᐨ ᒍᐁᐧᐱᒋᑲᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᐦᐃᒪ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᑲᑭᐊᔭᐊᐧᐨ ᒪᒪᐤ 53 ᑲᑭᑕᓯᓄᐊᐧᐨ ᑲᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧᐊᐧᐨ ᑲᓂᑕᐃᐧᒪᒋᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᓂᑭᑯᐱᓯᑦ 3 ᐊᑯᓇᐠ ᒪᑯᐱᓯᑦ 23 ᑕᐃᔑᐱᒥᓭ ᐅᐁᐧ ᑲᐃᐧᐱᒥ ᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐊᐧᓄᐊᐧᐠ. ᒪᐊᐧᐨ ᐊᑯ ᐅᑭᒋᓀᑕᓇᐊᐧ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᒧᒋᐅᔑᒋᑲᑌᓂᑭᐣ ᐁᐅᒋᐅᓀᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᒥᓄᓇᒧᐊᐧᐨ ᑫᐊᑕᐁᐧᐊᐧᐨ. ᓂᓇᐃᐧᐟ ᑕᐡ ᐃᑯ ᑲᐅᓀᑕᒪᐠ ᑫᐃᔑᒪᒋᔭᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᐦᐃᒪ ᐁᐅᒋᑭᑫᐣᑕᒪᐠ ᓂᓇᐃᐧᐟ ᐃᑯ ᑲᐃᔑᐅᓀᑕᒪᐠ ᑫᐃᔑᒪᒋᔭᐠ, ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᐃᐁᐧ ᑲᐃᔑᒪᒋᔭᐠ ᐅᑭᒋᓀᑕᓇᐊᐧ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒥᓇ ᐃᒪ ᑲᐃᔑᐱᒪᑎᓯᐊᐧᐨ ᐁᐃᔑᑭᑭᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ.
ᑕᐧᐠᐢᑌᑐᕑ ᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐦᐊᐣᓴᐣ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᑭᐃᐧᒋᑕᐧᐊᐠ ᑲᑭ ᐊᑕᐊᐧᓂᑫᐊᐧᐨ ᐅᒪᓯᓂᒋᑫᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᓂᑭᑯᐱᓯᑦ 10 ᑲᐃᓇᑭᓱᐨ ᐯᑭᐡ ᐁᑭᐅᒋ ᒥᓇᐊᐧᒋᑲᑌᐠ ᒥᔑᐣ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐁᑭᐸᐱᔕᐊᐧᐨ ᐊᐱ ᑲᑕᐃᐧᓂᑲᑌᐠ.
ᓯᐱᓯ ᓇᑐᑕᒧᐃᐧ ᐊᒋᒧᐃᐧᓂᐠ ᑲᐃᔑᐊᓄᑭᐨ ᐁᒋᕑᐃᔭᐣ ᐸᐧᐠᐢ ᑭᓯᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐊᐧᐊᐧᑌ ᐅᑕᓄᑭ ᑊᕑᐁᐣᐟ ᐁᐧᐢᓫᐃ ᑫᐃᓇᐊᐧ ᐅᑭᐸᑭᑎᓇᓇᐊᐧ ᐅᒪᓯᓇᑭᓯᑫᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᐁᔑᓂᑲᑕᒧᐊᐧ I am Indigenous ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑕᐃᐧᓂᑲᑌᐠ ᐁᑲᐧ ᐃᒪ ᓇᐣᑕ 400 ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑭᐱᔕᐊᐧᐠ.
ᐊᒥ ᐁᑐᑕᒪᐠ ᐁᐅᒋᑲᑫᐧᐸᑲᓂᓇᑯᑐᔭᐠ ᑭᑎᓀᓂᒥᑯᐃᐧᓂᓇᐣ, ᐃᑭᑐ ᐸᐧᐠᐢ ᑭᓯᐠ. ᒥᑕᐡ ᐁᑐᑕᒪᐠ ᐸᐯᔑᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂ ᓂᒪᒪᓯᓇᑭᓴᐧᒥᐣ ᐁᐧᑎ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᓀᑲᐱᐊᓄᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᑲᐅᒋᐊᐧᐨ ᐸᑲᐣ ᑫᑯᓂ ᑲᑐᑕᒧᐊᐧᐨ, ᑫᑯᓂᑯ ᐁᑲ ᐃᒪ ᑫᑭᐅᒋ ᑲᐊᐧᓂ ᓂᓯᑕᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐸᐣ ᑲᐃᔑᑲᑭᑫᐣᑕᒪᐠ, ᑐᑲᐣ ᑲᐃᔑᐊᐧᓂ ᒪᒥᑐᓀᓂᒪᑲᓄᐨ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐳᑲᐦᐊᐧᐣᑕᐢ ᑲᐃᓇᒋᒥᑯᓯᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᓀᐱᒋᑭᐊᐧᐡᑫᐧᐱᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᑲᐧᒋ ᐅᑌᓇᐠ ᐁᐸᐸᒪᑭᓯᑫᐨ ᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓂᑫᐃᐧᓂᐠ.
ᐊᐧᐁᐧ ᐸᐠᐢ ᑭᓯᐠ ᐊᔕ ᐯᔑᑯᐊᑭ ᒥᓇ ᐊᐱᑕ ᐅᑐᒋᐱᒥᐃᐧᑕᓄᑭᒪᐣ ᐁᐧᐢᓫᐃᐊᐧᐣ ᐁᒪᒪᓯᓇᑭᓯᑫᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐁᑲᑫᐧ ᑲᒋᑎᓇᐊᐧᐨ ᔓᓂᔭᐣ ᐁᐧᑎ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᒋᐊᐣᑕᐃᐧᒪᒪᓯᓇᑭᓴᐧᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᐃᔑᑕᔑᑫᐊᐧᐨ ᓄᐱᒪᑲᒥᐠ.
ᒥᑕᐡ ᐃᒪ ᑫᑭᐅᒋ ᐊᐧᐸᒥᑕᐧᐸᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ, ᐃᑭᑐ ᐸᐧᐠᐢ ᑭᓯᐠ. ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑭᑫᓂᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᒋᓀᓂᒪᐊᐧᐨ, ᑲᐃᐧᓂᐣ ᐃᑯ ᑭᔭᑦ ᐅᐁᐧ ᑲᑐᑕᒪᐠ, ᒥᔑᐣ ᐣᑕᔭᒥᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᒪᒪᓯᓇᑭᓴᐧᑭᑕᐧ, ᑭᔭᑦ ᐃᑯ ᑭᒪᓯᓇᐦᐊᒪᐃᐧᔑᓇᑦ.
ᐅᐁᐧ ᑕᐡ ᒪᒪᐃᐧᐡᑲᐃᐧᐣ ᑲᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐊᐧᓄᐊᐧᐠ ᐃᔑᒪᒋᐃᐧᓇᐣ ᐃᔑᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐁᐧᒪᑲᐣ ᐊᓂᐣ ᐁᔑᑲᐡᑭᑐᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂ ᒋᐃᔑᒪᒋᐨ ᐅᑕᓇᐠ ᑲᑭᔭᑭᐊᐧᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᑭᐱᒪᐊᐧᑐᓂᑲᑌᑭᐣ ᐊᐧᐁᐧ ᑕᐡ ᑲᑭᐱᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᒋᐣ ᒪᕑᔓ ᐃᔑᓂᑲᓱ, ᑲᐅᒋᐊᓂᑫ ᓂᑲᓂᐡᑲᒪᑫᐨ ᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑐᐃᐧᓂᐠ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᒪᓯᓂᒪᐧᒋᐃᐧᓇᐣ ᐅᒋ, ᐁᑲᐧ ᑭᑕᑭᐧᒪᑲᓄᐣ ᓂᐃᐧᐣ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᐱᒥᓭᐃᐧᓂᐠ ᐁᑕ ᑲᐅᒋᐊᔓᐡᑲᓄᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᔭᓇᐣ ᐅᑕᐸᓂᒥᑲᓇᐠ ᑲᐅᒋᐃᓇᑕᒧᑭᐣ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ.
ᓫᐁᐠᐦᐁᐟ ᔪᓂᐯᓯᑎ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᑲᐣᑎᐢ ᐟᐊᐧᐣᐢ ᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᐱᑐᐣ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᐣ ᐁᑭᐅᒋ ᐃᐧᐣᑕᐣᐠ ᑲᐃᔑᐱᒥᐊᓂᒥᐦᐃᑯᐨ ᐊᐧᐊᓀᑕᒧᐃᐧᓂ.
ᒥᔕᐦᐅᐁᐧ ᑐᑲᐣ ᑫᑯᐣ ᑲᑭᑲᑫᐧ ᒪᑕᑯᐡᑲᑯᔭᐸᐣ ᐅᐁᐧ ᑲᑭ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋᒋᑲᑫᔭᐣ ᓂᐱᒪᑎᓯᐃᐧᓂᐠ ᑲᑭᐊᓂᒥᐦᐃᑯᔭᐣ ᐃᐁᐧ ᐊᐱ, ᐃᑭᑐ ᐠᐊᐧᐣᐢ. ᐅᐣᒋᑕ ᒪᐃᐧᐣ ᐃᑯ ᐃᓯᓭᑐᐠ ᒋᐃᔑᐅᑕᐱᓇᒪᐠ ᑭᐱᒪᑎᓯᐃᐧᓂᓇᓂᐠ ᐃᐁᐧ ᑲᐃᓯᓭᐠ ᒥᓇ ᒋᐃᔑᐊᓄᑲᑕᒪᐠ ᑫᑯᓀᐣ ᑲᐊᔭᔭᐣ.
ᐅᑕᓇᐠ ᐊᔕ ᑭᐱᐊᒋᑲᑌᓂᐸᐣ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᐣ ᑲᐃᔑᐊᒋᑲᑌᑭᐣ ᒪᓯᓇᐱᐦᐃᑲᓇᐣ ᑕᓱᔭᑭ ᓫᐁᐠᐦᐁᐟ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᓂᐊᐧ, ᐃᑭᑐ ᐟᐊᐧᐣᐢ ᐁᑭᒥᓀᐧᑕᐠ ᐁᐊᐧᐸᑕᐠ
ᒥᔑᓇᑐᐣ ᒪᓯᓂᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑫᐊᐧᐸᐣᒋᑲᑌᑭᐣ
ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᐣ ᐁᑭᐃᔑ ᐊᔑᒋᐊᒋᑲᑌᓂᐠ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐸᑲᐣ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᓂᐊᐧ.
ᓇᐱᐨ ᐣᑐᒋᑭᒋᓀᑕᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐁᐧᑎ ᐱᑯ ᑲᐱᐅᒋᐊᐊᐧᔑᔑᐃᐧᔭᐣ ᓂᓂᑭᐦᐃᑯᐠ ᐣᑭᐱᒋᐃᐧᓂᑯᐸᓂᐠ ᐅᒪ ᐁᐱᐊᐧᐊᐧᐸᑕᒪᐠ ᒪᓯᓇᐱᐦᐃᑲᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᐃᐧᑲ ᑐᒋᓀᑕᓯᐣ ᑫᓂᐣ ᐯᔑᑲᐧ ᑭᔑᑲᐠ ᓂᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᐣ ᐅᒪ ᒋᐊᑯᒋᑲᑌᐠ, ᐃᑭᑐ ᐟᐊᐧᐣᐢ.
ᐁᑲᐧ ᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᑐᒋᑫ ᒥᓇ ᐅᒣᑕᐁᐧ ᐊᔾᕑᐊ ᒐᐧᐣᓴᐣ ᑫᐃᐧᐣ ᓂᐦᓯᐣ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᓇᐣ ᑭᐊᒋᑲᑌᓂᐊᐧᐣ ᐅᒪ ᑲᑭᐃᔑ ᒪᒪᐃᐧ ᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐊᐧᓄᐊᐧᐠ ᒪᓯᓂᒋᑲᓇᐣ.
ᓂᔑᐣ ᐃᓂᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᔑᐃᐧᑕᒪᑫᒪᑲᓄᐣ ᐁᓇᑐᐸᐊᐧᒧᔭᐠ ᒋᐅᒋ ᐸᑲᑫᓂᒧᔭᐠ ᑭᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓇᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᐊᐱ ᒋᐅᒋ ᑲᐧᔭᑯᔑᓇᐠ, ᐃᑭᑐ ᒐᐧᐣᓴᐣ. ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓇᑲᐧᐠ ᑲᐊᐧᓇᑯᔑᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᑲᐊᐧᓂᑎᐱᑲᐠ ᒥᓇ ᑲᒐᒋᐸᐧᑎᓇᐠ, ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᐊᑫᐧᐣᑕᑲᐧᓄᐣ. ᐊᑎᑲ ᑕᐡ ᐁᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒪᓂᐣ, ᑲᐃᐧᐣ ᒋᓂᓯᑕᐁᐧᑕᓯᐣ, ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᑭᐡᐱᐣ ᑲᓇᑐᐸᐊᐧᒧᔭᐣ ᐁᐃᐧᐸᑲᑫᓂᒧᔭᐣ ᑭᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓂᐠ ᐊᒥᐦᐃᒪ ᐁᑲᐧ ᑫᒥᑫᐧᐣᑕᒪᐣ ᐅᓄᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐊᑫᐧᐣᑕᑲᐧᑭᐣ.
ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑫ ᑲᐃᔑᐊᒋᑲᑌᑭᐣ ᑲᑎᐯᐣᑕᐠ ᓫᐅᐃᐧᐢ ᑕᐧᒪᐢ ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᐅᑭ ᑭᒋᒪᒪᑲᑌᐣᑕᐣ ᒥᓂᑯᐠ ᑲᐊᐃᔑᒪᒋᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᒪᓯᓂᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ.
ᒥᑕᐡ ᐅᐁᐧ ᒪᔭᑦ ᑲᐃᔑᓇᑕᐁᐧᑕᒪᐣ ᒋᐃᓯᓭᐠ, ᐃᑭᑐ ᑕᒪᐧᐢ. ᐁᑭᒋᒪᒪᑌᑕᑲᐧᐠ ᐁᑭᒋᒥᔑᓄᐊᐧᐨ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑫᐠ ᐁᐱᒪᒪᐃᐧᐡᑲᐊᐧᐨ. ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᐊᐧᐸᑕᒪᐣ ᐁᑭᒋᒥᓄᒪᒋᐊᐧᐨ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑫᐃᐧᓂᐊᐧ, ᐁᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐠ ᐊᓂᐣ ᐁᐃᔑᒪᒋᐊᐧᐨ. ᓂᒥᓀᐧᑕᐣ ᑕᐡ ᐁᐊᐧᐸᑕᒪᐣ ᑲᐃᔑᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ.
ᑕᐧᒪᐢ ᒥᓇ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᑭᒥᓄᓇᐣ ᐅᒋᒪᓂᑫᐃᐧᐣ ᐊᐧᐁᐧ ᑫᓫᐃᓄ ᐱᔓᕑ.
ᐃᐧᑲᓴᑎᑯᑲᐠ ᐃᑯ ᐅᑭᐅᐣᑎᓇᓇᐣ ᑲᑭᒋᒪᓂᑲᑫᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᑲᓇᐦᐃᓭᓂᐠ ᑭᐃᔑᒪᓇᑎᑲᐧᓱᐨ ᒥᑎᐠ, ᐊᐱ ᓴᑭᐸᑲᐃᐧᐱᓯᑦ ᑲᐱᒪᑭᓱᐨ, ᐃᑭᑐ ᑕᐧᒪᐢ. ᐁᐧᑲ ᒥᓇ ᐊᐧᑕᐱᐣ ᐅᑭᐊᐸᒋᐦᐊᐣ ᐱᓇᒪᐣ ᐁᑭᓄᓱᑲᑲᐧᐣᒋᒪᐨ.
ᐃᐧᓴᑯᑌᐃᐧᓂᓂ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑫ ᑯᕑᐃᐢᑎ ᐯᓫᑲᐧᕑᐟ ᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᐊᓂᒧᑕᐣ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑫᐃᐧᐣ, ᐁᐃᔑᓂᑲᑕᐠ ᓂᓯᑕᐁᐧᓂᒥᑎᓱᐃᐧᐣ, ᐊᐦᑭ ᒥᓇ ᐊᒐᐠ, ᒣᑲᐧᐨ ᒥᑭᓯᐃᐧᐱᓯᑦ 26 ᐊᑯᓇᐠ ᒪᑯᐱᓯᑦ 9 ᐃᓇᑭᓱᐠ ᑕᐃᔑ ᐊᑯᑌᓂ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᐣ ᐃᒪ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ.
ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᓂᐃᐧᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑫᐠ, ᒉᐣ ᐊᐡ ᐳᐟᕑᐊᐢ, ᕑᐃᐠ ᕑᐃᐯᐟ, ᒍᐊᐣ ᑲᕑᑎᓇᕑ ᔓᐱᕑᐟ ᐁᑲᐧ  ᒐᐧᐨ ᓫᐃᑐᒐᔭᐟ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᓂᐊᐧ, ᐃᒪ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᓇᐣ ᑲᐃᔑᐊᑯᒋᑲᑌᑭᐣ ᓀᐱᐨ ᑲᐃᔑᐊᑯᒋᑲᑌᑭᐣ ᑭᑕᔑᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐊᐧᓄᐊᐧᓂ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᓂᐊᐧ ᐊᓂᐡ ᐊᒥ ᐁᑫᐧᓇᐠ ᐁᐊᐧᐸᑕᐦᐊᓄᐊᐧᐠ ᐃᒪ ᑌᑎᐸᐦᐃ, ᐁᐃᔑᓂᑲᑌᐠ, ᐊᐧᐸᐣᑕᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ, ᒪᐊᐧᐨ ᓂᐢᑕᑦ ᑲᑭᐊᐧᐸᐣᑕᐦᐃᐊᐧᓄᐊᐧᑭᐸᐣ 1984 ᑲᔭᑭᐊᐧᐠ ᐃᓂᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑫᐃᐧᓂᐊᐧ.